Dit is het privacy statement van de B. van Gemert h.o.d.n. Zuiver Schouwen, hierna: Zuiver
Schouwen. Zuiver Schouwen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74347896
en is gevestigd aan ’t Lage Burgh 28 (4328PB) te Burgh-Haamstede. In dit document wordt uitgelegd
hoe Zuiver Schouwen omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van
uw persoonsgegevens betracht Zuiver Schouwen de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikt maakt van de diensten van Zuiver Schouwen, verstrekt u zelf een aantal
persoonsgegevens aan Zuiver Schouwen, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader
van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben
op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens
Zuiver Schouwen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Contact- en NAW-gegevens;
 2. Bedrijfsgegevens;
 3. Afwijkend afleveradres;
 4. Financiële gegevens;
 5. Bestelhistorie;
 6. Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Zuiver Schouwen verwerkt worden, hebben ten doel om:

 1. Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de
  uitvoering daarvan;
 2. Het uitvoeren van haar diensten;
 3. Verbeteren van de dienstverlening;
 4. Het verrichten van betalingen;
 5. Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 6. Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 7. Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de
  website;
 8. Het versturen van nieuwsbrieven;
 9. Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende
grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke)
toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten
van Zuiver Schouwen worden persoonsgegevens verwerkt. Zuiver Schouwen verwerkt uitsluitend

gegevens die Zuiver Schouwen noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en
gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft
verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Zuiver
Schouwen bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het
bezoeken van de website https://zuiverschouwen.nl/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
De diensten die Zuiver Schouwen biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet
volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de
persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te
geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door Zuiver Schouwen verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet-
en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving,

worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen)
persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
Zuiver Schouwen deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden
geen persoonsgegevens verkocht. Op Zuiver Schouwen kan een wettelijke verplichting rusten om
persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld,
worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens
gedeeld worden zijn:

 1. De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De
  categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en
  locatiegegevens.
 2. De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën
  van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
 3. De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
  persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële
  gegevens.
 4. Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën
  van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
 5. Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
  persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
 6. Door Zuiver Schouwen ingeschakelde freelancers, ten behoeve van uitvoering van de
  overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en
  NAW-gegevens.
 7. Leverancier, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
  persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Zuiver Schouwen neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt
dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de
aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst
uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en
organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Jonger dan 16 jaar?
Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het
verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd.
Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten
uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht
om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in
en correctie van uw gegevens.

Disclaimer
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Zuiver Schouwen behoudt zich het
recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar
klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website
is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke
onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Zuiver Schouwen aanvaardt op geen enkele wijze enig
aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het
gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de
website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de
website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Zuiver Schouwen voor zover deze niet aan
derden toebehoren.

Cookieverklaring
Zuiver Schouwen maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te
optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden
meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Zuiver Schouwen mag,
volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de
website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om
de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de
website hebben een check in mogelijkheid.
De cookies die Zuiver Schouwen gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer
zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt
bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden,

of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen
andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).
Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om
bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit
profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties
af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
Op de website van Zuiver Schouwen worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van
Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is
mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit
heeft tot gevolg dat Zuiver Schouwen informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon.
Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@zuiverschouwen.lifino.dev.

Gebruik Social Media
Zuiver Schouwen maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren.
Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden
weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Facebook, Instagram).
Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het
betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt
een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra
u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of
persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Zuiver Schouwen u naar de privacy- en
cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw
browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en
dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben
dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw
browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies
verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens
kunt u de privacy instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 1. Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw
  persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de
  verwerking daarvan.
 2. Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 3. Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende
  persoonsgegevens te verkrijgen.
 4. Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  Neem hiervoor contact op met Zuiver Schouwen.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt
  heeft aan Zuiver Schouwen , in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te
  verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Zuiver Schouwen over te dragen zonder gehinderd
  te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 6. Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband
  houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
  persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Zuiver Schouwen
  staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende
  gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen,
  vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of
  onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Zuiver Schouwen met uw persoonsgegevens omgaat,
of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per
e-mail info@zuiverschouwen.lifino.dev of telefonisch via 0655556654. Om er zeker van te zijn dat u een recht
wenst uit te oefenen verzoekt Zuiver Schouwen u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te
sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter
bescherming van uw privacy. Zuiver Schouwen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken
op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is
de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement
Zuiver Schouwen kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest
recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.
Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde
gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 13 oktober 2020.